Share Button

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan BAYRAKTAR’ın himayesinde,  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde,  21-23 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul’da “Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi” yapılacaktır.

Kongre’de, Osmanlı Devleti’nden intikal eden arşiv mirasını bünyesinde bulunduran devletler ve kurumlarının ortak kültür, tarih ve medeniyet anlayışıyla bir araya getirilmesi düşünülmektedir. Böylece ortak değerlerimizin ortaya konulması, değerlendirilmesi, paylaşılması ve ilim dünyasına kazandırılması noktasında önemli bir adım atılmış olacaktır.

Yapılacak Kongre’de, kültürel mirasımızın önem ve değerinin ortaya konulmasının yanı sıra arşivlerin muhafazası, bakımı, elektronik ortama aktarılması ve bu alandaki teknolojik gelişmelerin de ele alınması hedeflenmektedir…..[tab:Davet]

Değerli bilim insanları, araştırmacılar ve ilgililer,


Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan BAYRAKTAR’ın himayesinde,  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde,  21-23 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul’da “Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi” yapılacaktır.

Kongre’de, Osmanlı Devleti’nden intikal eden arşiv mirasını bünyesinde bulunduran devletler ve kurumlarının ortak kültür, tarih ve medeniyet anlayışıyla bir araya getirilmesi düşünülmektedir. Böylece ortak değerlerimizin ortaya konulması, değerlendirilmesi, paylaşılması ve ilim dünyasına kazandırılması noktasında önemli bir adım atılmış olacaktır.

Yapılacak Kongre’de, kültürel mirasımızın önem ve değerinin ortaya konulmasının yanı sıra arşivlerin muhafazası, bakımı, elektronik ortama aktarılması ve bu alandaki teknolojik gelişmelerin de ele alınması hedeflenmektedir.

Kurumumuz Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ve üç kıtada otuza yakın ülkenin ekonomik, sosyo-kültürel ve demografik kayıtlarını ihtiva eden Kuyûd-ı Kadime Arşivi de Kongrenin en önemli konu başlıklarından birisini oluşturmaktadır.

İhtiva ettiği kültürel arşiv mirası ile önemli hafıza merkezlerinden olan Kuyûd-ı Kadime Arşivi’ndeki malzemelerin büyük bir kısmı TARBİS Projesi ile dijital ortama aktarılmış, böylece belgeye erişim kolaylaştırıldığı gibi ilgililere daha modern usullerle hizmet verilmeye başlanmıştır. Ayrıca, zamanla yıpranan arşiv dokümanlarının bakımları yapılarak daha uzun yıllar ilmin ve insanlığın hizmetinde kullanılabilmesi amacıyla  “Belge Bakım ve Onarım Ünitesi” kurulmuştur. Bunlarla birlikte 600 yıllık köklü bir geçmişe sahip kurumumuzun ve Kuyûd-ı Kadime arşivinin tanıtımına yönelik çeşitli çalışmalarda yapılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak Server Efendi Sergi Salonu açılmış, sonrasında ise çeşitli yayınlar hazırlanıp İngilizceye de çevrilerek ilgililerin istifadesine sunulmuştur.

Bu alandaki çalışmalar devam etmekte olup, Kongre’den önce tamamlanması planlanan Kuyûd-ı Kadime Arşiv Katalogu çalışmaları da sürdürülmektedir. Bu kapsamda, daha önce tasnifi yapılmamış defter ve belgeler tespit edilmiş, önceden tasnif edilmiş olanlarla birlikte değerlendirilerek arşiv fonları yeniden oluşturulmaktadır. Bu çalışma ile ilgililerin Kuyûd-ı Kadime Arşivinden daha verimli bir şekilde istifade etmesi sağlanacaktır.

Bilgi ve belgeye erişimde kolaylık ve açıklık ilkesinden hareketle yenilenen vizyonu ve insan odaklı hizmet anlayışı ile faaliyetlerine yön veren Kurumumuzca düzenlenen bu kongre vesilesiyle, kamu kurumu niteliğindeki arşivlerin bilimsel çalışmalarda fiilen bulunmaları ve bu tür faaliyetlerin merkezinde yer almaları noktasında da emsal oluşturabilecek önemli bir adım atılmış olacaktır.

Muhtevası ile bilimsel, sonuçları itibariyle de yeni gelişmelere temel oluşturması beklenen organizasyonumuza üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kütüphane ve arşivler başta olmak üzere tüm ilgililer davetlidir.

 

Gökhan KANAL

                                                  Tapu ve Kadastro Genel Müdür V.

[tab:Amaç]

Amaç

 

Osmanlı Devleti altı yüz yılı aşkın bir süre ve geniş bir coğrafyada devam eden hâkimiyeti döneminde bu geniş coğrafyanın tümüne şamil olacak şekilde zengin bir arşiv mirasının ortaya çıkmasını ve bu mirasın muhafazasına büyük önem vererek bugünlere ulaşmasını sağlamıştır. Bu mirasın büyük bir kısmı ülkemiz arşivlerinde olmakla birlikte diğer bir kısmı ise, Osmanlı coğrafyasından ayrılan ve bugün her biri bağımsız olan ülkelerin arşivlerinde bulunmaktadır.

Osmanlı Devleti’nden ayrılarak günümüzde bağımsız birer devlet olan bu farklı unsurların ortak kültür, ortak tarih ve ortak medeniyet paydasında birleştirilmesi ancak, Osmanlı’dan intikal eden arşiv hazinelerinin gün ışığına çıkarılması ve aynı kültürel ve tarihi temelden doğan parçaların birleştirilmesiyle mümkün olacağı düşünülmektedir. Yapılması planlanan akademik içerikli uluslararası bir organizasyon ile söz konusu devletlerin bir araya gelmesi ve ortak bir çalışmada buluşması sağlanmış olacaktır. Kültürel arşiv mirasının muhafazası ve paylaşımı konusunun yanı sıra, teknolojik gelişmelerin takibi ve uygulanması noktasında ortak bir politika oluşturulması ve birlikte hareket edebilme vasfını kazanmış olan devlet ve kurumlarla işbirliği yapılması noktasında da önemli bir adım atılmış olacaktır.

Uluslararası toplumda aktif olarak rol alan; siyasi, ekonomik, kültürel ve benzeri alanlarda ağırlığı ve önemi giderek artan ülkemizde, son yıllarda ortak kültür mirası olan arşivlerin araştırmaya açılması ve değerlendirilmesi hususunda da önemli çalışmalar olmuştur. Ülkemizin en önemli kamu kurumlarından olan ve zengin arşiv dokümanlarına sahip Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün de ulusal ve uluslararası camiada layıkıyla tanıtımının yapılması amacına da hizmet edecek olan bu kongre, Kurumumuzun tüm dünyada kabul görmüş, önemli bir bilgi merkezi (ortak bilinç/ortak hafıza) olması hedefi doğrultusunda atılmış kıymetli bir adım olacaktır.

Kongrenin en önemli konu başlıklarından birisi olan elektronik arşivler (dijital arşivler) konusunda gerek ülkemizde ve gerekse dünyada uygulanan son teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ele alınacaktır. Bu teknolojik gelişmelerin değerlendirmesi yapılarak gerek Kurumumuzda gerekse diğer kurumlarda uygulanabilirliğinin tetkik edilmesi ve tatbiki mümkün olan teknolojilerin hayata geçirilmesi noktasında bilinç oluşturulması ve uygulamaya dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Kongreye katılım gösterecek kurum/kuruluşlar ve devletlerle Teşkilatımız arasında sağlanabilecek işbirlikleri çerçevesinde ortak eğitim, ortak teknoloji geliştirme ve ortak arşiv uygulamaları gibi konularda çalışmalar yapılabilecektir. Böylece arşivlerimizin uluslararası standartlarda modern bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.

[tab:Konular]

KÜLTÜREL ARŞİV MİRASI

Kültürel Arşiv Mirası Kavramı

Ortak Kültür Mirası Olarak Arşiv Belgeleri

Kültürel Arşiv Mirası Ortaklığı (Ortak Hafıza)

Kültürel Arşiv Mirasının Bakımı, Onarımı ve Korunması

Kültürel Arşiv Mirasının Elektronik Ortama Aktarılması

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde Kültürel Arşiv Mirasının Elektronik Ortama Aktarılması-TARBİS

Dijitalleştirilen Kültürel Arşivlerin Korunması, Bakımı ve Devamlılığı

Tarihi Arşivler ve Tarihi Arşivlerde Belge Yönetimi

Görsel ve İşitsel Kültürel Arşivler

Kültürel Arşiv Mirası Kapsamında Özel Arşivler

Kamu Kurumlarında Kültürel Arşiv Mirası

KUYÛD-I KADÎME ARŞİVİ (TAPU ARŞİVİ)

Kültürel Arşiv Mirası Kapsamında Kuyûd-ı Kadîme Arşivi (Tapu Arşivi)

Günümüzde Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Avrupa’da bulunan ve Osmanlı coğrafyasından ayrılarak bağımsız olan ülkelerinin milli tarihlerinin araştırılması ve tarih yazımında Kuyûd-Kadîme Arşivi’nin rolü.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerindeki dokümanların hukuki delil niteliği ve uluslararası önemi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Tarihsel Gelişimi

Defterhane’nin Yönetimi, Bürokratik Fonksiyonları

Defterhâne’de Arşivcilik (Belge Yönetimi)

Mülkiyet Kavramı ve Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti

Mülkiyet – Kadastro – Arşiv ilişkisi

Osmanlı’da Kadastro Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi

Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde Toprak Tasarrufu ve Tapu Sistemine Ait Defter ve Belgeler

Tahrir Defterleri

Mufassal

İcmal

Evkaf

Tahrirler İle İlgili Defterler

Ruznamçe

Derdest

Cebe

Yoklama

Kal’a ve Mustahfızân

Diğer Defter ve Belgeler

Mülknâmeler

Hududnâmeler

Kanunnâme ve Nizamnâmeler

Vakf-ı Cedid Defter ve Belgeleri

Has, Zeamet ve Timar Yoklama Defterleri

Timar Beratları

Timar Tevcihât Defterleri

Temessük defterleri

İkâme-i Pazar ve Panayır

Haritalar

Defterhanenin Yapısı ve İşleyişi İle İlgili Defter ve Belgeler

İlmühaber Defterleri

Aynen Kayıt Defterleri

Ru’us Defterleri

Müteferrika ve Çavuş Gedik Defterleri

Memurînin Sicil Defterleri

Anadolu ve Rumeli Memurîn Fihristleri

Kadastro Memurîn Defterleri

Maaş Vukuat Defterleri

Tazminat ve Nakdiye Defterleri

Memurîn Tayin ve Ayrılış Defterleri

[tab:Önemli Tarihler]

Önemli Tarihler

29 Aralık 2011                       Kongre için İlk Duyuru

27 Ocak   2012                      Kongre için İkinci Duyuru

24 Şubat 2012                        Kongre için Son Duyuru

31 Ağustos 2012                    Bildiri Metinlerinin Gönderileceği Son Tarih

28 Eylül 2012                         Kesin Kabullerin İlanı

26 Ekim 2012                         Kongre Programının Kesinleşmesi

21 Kasım 2012                       Kongre Açılışı

23 Kasım 2012                       Kongre Kapanışı

[tab:Kongreye Katılım]

-Kongreye katılım ücretsizdir.
-Kongreye bildiri gönderenlerden bildirisi kabul edilenlerin konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri organizasyonumuz tarafından karşılanacaktır.
-Kongreye dinleyici olarak katılmak isteyenler ulaşım ve konaklama giderlerini kendileri karşılamak koşuluyla katılabilirler. Katılım için kongre öncesinde iletişim numaralarından veya e-postadan başvuru ile kayıt yapılabileceği gibi kongre esnasında da kayıt masalarından kayıt yaptırmak mümkündür.

[tab:İletişim]

İletişim

Arşiv Dairesi Başkanlığı

Adres: Turan Güneş Bulvarı 648 Sokak No: 53/C Çankaya-ANKARA
Tel: +90 ( 312 ) 463 18 03 Faks: +90 ( 312 ) 490 57 94

 

Mehmet YILDIRIR – Kongre Koordinatörü
Tel. : +90 ( 312 ) 463 18 77 Gsm: 0505.826 07 66
mehmet@tkgmkongre.org – myildirir@tkgm.gov.tr

 

Songül KADIOĞLU – Yürütme Kurulu Üyesi
Tel. : +90 ( 312 ) 463 18 44
songul@tkgmkongre.org

Sevgi IŞIK – Yürütme Kurulu Üyesi
Tel. : +90 ( 312 ) 463 18 44
sevgi@tkgmkongre.org

 

Nevzat AZAP – Bilişim Uzmanı
Tel. : +90 ( 312 ) 463 18 05
nevzat@tkgmkongre.org

Kongre E-Posta Adresi;
info@tkgmkongre.org

Kongre Web Adresi;
www.tkgmkongre.org/

[tab:END]

Share Button